Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

 

Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gbpjastrzebia.naszabiblioteka.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 29.02.2016 r.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 29.02.2016r.

Data sporządzenia deklaracji: 30.10.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone
    w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółta i zielona czcionka),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.10.2020r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej gbpjastrzebia@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797 027 767. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator ds. dostępności: Małgorzata Skwarek 797 027 767

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi


1) Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi wejście główne, do którego prowadzą schody, które utrudniają przejazd wózkiem inwalidzkim.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.  Budynek nie posiada windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem / Obok budynku, znajduje się parking na którym brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny