Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

Czcionka:

 

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębi

§ 1

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

4.  Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

6. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania telefonu komórkowego.

§ 2

1.Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 10 książek.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

3.  Biblioteka  może przesunąć   termin   zwrotu wypożyczonej   książki, jeżeli  nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4.   Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki, które są aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

5.  W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana książka.

6. Dzieci do lat 13 mogą wypożyczać książki dla dorosłych tylko za zgodą opiekunów.

7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki. 
 

§ 3

1.  Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§ 4

1. Czytelnik jest obowiązany do szanowania książek, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada materialnie czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor biblioteki, 
w zależności od   aktualnej   wartości książki na rynku  i stopnia  jej uszkodzenia. Czytelnik   może, za zgodą bibliotekarza, zamiast zagubionej lub zniszczonej  książki   dostarczyć   inną   nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki

§ 5

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w   §2   ust.2  biblioteka  może odmówić dalszego korzystania  ze swoich zbiorów.

2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

§ 7

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje się ,iż:

1)     Administratorem danych osobowych czytelników jest GminnaBiblioteka Publiczna w Jastrzębi Jastrzębia 119;

2)     Inspektorem Ochrony Danych w Bibliotece jest Pani Jadwiga Romanowska, adres e-mail: iod@mbpradom.pl;

3)     Dane czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym  dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i zgodnie z  treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4)     Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Podanie danych w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich jest dobrowolne;

5)     Dane czytelnika będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa.

6)     Dane czytelnika będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz zwrócono  książkę;

7)     Czytelnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8)     Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez:
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi dnia 25.05.2018r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny